top of page

המחירון מיועד לתאם את רמת הציפיות של הלקוח מול התיקון הצפוי במעבדה.

לצורך כך חולקו הטיפולים / התיקונים לקטגוריות נפרדות שמאפשרות להבין את העבודה והמחירים שיהיו בגין הטיפולים.

bottom of page